0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

فلشینگ چیست؟

دسته بندی :کاربردی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهدیه عرب نژاد 3167
فلاشینگ چیست

فلشینگ در‌اقع به فرایندی برای آوردن سیال به محفظه آب بندی پمپ‌ سانتریفیوژ گفته می‌شود. این روش، نمونه‌ای از فرایندها می‌باشد که در قسمت‌های گوناگون صنایع مختلف برای خنک‌کاری استفاده می‌گردد. ما در این مقاله قصد داریم تا به انواع روش‌های فلشینگ بپردازیم و شما را با ویژگی‌های آن آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

روش‌های گوناگون فلاشینگ

به طور کلی می‌توان ۵ راه برای فلشینگ را تعریف کرد. این راه‌ها عبارت‌اند از:

1. Discharge recirculation line
2. Suction recirculation line
3. Clean liquid from outside source
4. Barrier or buffer fluid
5. Jacketing

Discharge recirculation line

در اﻳﻦ راه، یک «line» برای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻳﻊ خنک ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ از دﻫﺎﻧﻪ «discharge» ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌ﺷﻮد. ﺳﻴﺎل بعد از شست و شو و خنک ﻛﺎری ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده می‌ﺷﻮد و از سوراخ‌های ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ «suction» ﺑﺮﮔﺸﺖ می‌خورد. ﺳﻴﺎل فلشینگ ﻓﺸﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺸﺎر discharge را دارا خواهد بود. مهم‌ترین مزایای این روش نیز در همین استیج مشخص می‌شود.از آﻧﺠﺎیی ﻛﻪ ﺧﻂ شست‌وشو از discharge ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ بالا می‌رود. ﺑﺎ بالا رفتن ﻓﺸﺎر از ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی خواهد شد. می‌توان گفت که ﺑﺨﺎر ﺷﺪن ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح، سبب ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻄﻮح و ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ می‌شود.
شایان ذکر است که اﻳﻦ روش زﻣﺎنی ﺗﻮﺻﻴﻪ می‌شود ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳﻴﺎل، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشند؛ چراکه در صوتی ﻛﻪ در ﺳﻴﺎل ذرات ﺟﺎﻣﺪی موجود باشد، می‌تواند در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل وارد ﺷﺪه و سبب ﺧﺮابی شوند.

Suction recirculation line

باید بگوییم که «suction recirculation line» برای پمپ‌های ﻋﻤﻮدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این نمونه از پمپ‌ها، ﺳﻴﺎل ازدﻫﺎﻧﻪ discharge ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ وارد می‌ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ‌ﻫﺎی پمپ‌های ﻋﻤﻮدی سوراخ‌های متعادل کننده را ندارند، ﻓﺸﺎر اصلی در همان ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از همین رو، ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازه discharge را دارا می‌باشد. ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺎل در ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی سبب بالا رفتن دﻣﺎی ﺳﻴﺎل می‌شود و در اگر ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، این افزایش دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ شکسته شدن ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻴﺪروژن و نهایتاً ایجاد کک می‌شود. کک، میان ﺳﻄﻮح ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﻗﺮار گرفته و سبب ﺧﺮاﺷﻴﺪگی hard face و نهایتا نشتی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر discharge، اﺳﺘﻔﺎده از discharge recirculation line ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎرها عملی نخواهد بود. به همین علت یک ﻻﻳﻦ از ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج می‌شود و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده می‌ﺷﻮد. از همین رو ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ پروانه، بعد از ﻋﺒﻮر از ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ و شست‌و‌شو به دﻫﺎﻧﻪ suction منتقل می‌ﺷﻮد.

Clean liquid from outside source

برای این روش باید بگوییم که اﮔﺮ ﺳﻴﺎل دارای ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی‌ﺗﻮان از ﺧﻮد آن ﺑﺮای flushing اﺳﺘﻔﺎده کرد. از همین رو، از یک ﺳﻴﺎل ﺧﺎرجی و ﺗﻤﻴﺰ برای flushing بهره گیری می‌ﺷﻮد. این سیال می‌ﺗﻮاﻧﺪ آب ﺗﻤﻴﺰ، یکی از زیر مجموعه‌های ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه یا ﺳﻴﺎلی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ نمونه ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

Barrier or buffer fluid

در پمپ‌هایی ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻻت سمی را ﭘﻤﭙﺎژ می‌نمایند، برای عدم بروز از نشتی و اﻃﻤﻴﻨﺎن از مکانیزم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ، ﺑﺠﺎی بهره گیری از یک ﺳﻴﻞ، از سیل‌هایی دو ﮔﺎﻧﻪ بهره گیری می‌ﺷﻮد. در اصل ﺳﻴﻞ ﺧﺎرجی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺳﻴﻞ داخلی ﻋﻤﻞ می‌نماید. در میان دو ﺳﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎلی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ که رواﻧﻜﺎری ﺳﻴﻞ اول به واسطه ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه و رواﻧﻜﺎری ﺳﻴﻞ دوم ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﻴﺎل ﺻﻮرت می‌پذیرد. ﺳﻴﺎل بین سیل‌ها، از ﻣﺨﺰن ﺳﻴﺎل seal pot ﺗﺎﻣﻴﻦ می‌گردد. اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل از ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آن barrier flow می‌گویند. همچنین اگر ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل بین سیل‌ها از ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل پایین‌تر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ آن buffer flow ﮔﻔﺘﻪ می‌ﺷﻮد.

ﺑﺮای پمپ‌هایی ﻛﻪ اغلب مایعات دﻣﺎی ﺑﺎﻻ را ﭘﻤﭙﺎژ می‌نمایند، از jacket برای خنک ﻛﺎری ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل سیل اﺳﺘﻔﺎده می‌ﺷﻮد. ﺳﻴﺎلی ﻛﻪ برای خنک ﻛﺎری در jacket اﺳﺘﻔﺎده می‌ﺷﻮد، باید عاری از هرگونه ﻣﻮاد رﺳﻮب دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ چراکه ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب در jacket، ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را کم می‌کند.

جمع بندی

همانطور که در متن بالا گفته شد، فلشینگ دارای روش‌های گوناگونی بوده و مس‌توان آن‌ها را فرایندهایی ضروری معرفی کرد. هرکدام از روش‌های گوناگون فلشینگ، دارای ویژگی‌ها و خصوصیات مختص خود می‌باشند. ما در این مقاله سعی کردیم «فلشینگ» را به طور کامل موردبررسی قرار دهیم؛ ممنون که تا این قسمت همراه ما بودید.

سوالات متداول

  • آیا می‌توان از روش‌های گوناگون فلشینگ در همه صنایع استفاده نمود؟

روش‌های گوناگون فلشینگ باتوجه به انواع صنایع مختلف، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

  • چرا باید از «فلشینگ» بهره‌گیری کرد؟

به دلیل اینکه این فرایند برای خنک کاری استفاده می‌شود، می‌توان آن را ضروری دانست.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: